cover image
HR Business Partner (HRBP)
ทรัพยากรบุคคล, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์
|
งานประจำ
|
ประเทศไทย, สมุทรปราการ, อำเภอบางพลี, ตำบล บางแก้ว
งานทั้งหมด HR Business Partner (HRBP)
HR Business Partner (HRBP)
ทรัพยากรบุคคล, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์
|
อาหารและเครื่องดื่ม
|
1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างาน
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 27 ส.ค. 2564
|
รายได้ต่อเดือน
ประเทศไทย, สมุทรปราการ, อำเภอบางพลี, ตำบล บางแก้ว
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

Responsibilities

 • วางแผน ติดตามผล ดำเนินการจัดการ Weekly & Monthly Meeting กับทีมต่างๆในบริษัทเพื่อใหเ้กิดการดำเนินงานที่ Efficiency & Alignment
 • ให้คำปรึกษาทีมในองค์กร ร่วมวางนโยบายและแนวทางต่างๆด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กร เช่น อัตรากำลังคน, โครงสร้าง, กฎหมาย, Culture และ Career path
 • วิเคราะห์ Trends และ Metric ของตลาด เพื่อนำมา Adapt ใช้กับบริษัท พร้อมพัฒนา Solution , Programs , Policies
 • บริหาร และแก้ปัญหา Conflict ระหว่างทีมอย่างยั่งยืน ผ่านการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลจากหน้างานจริง
 • ดูแล ป้องกันปัญหาด้านกฎหมายแรงงานที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทและพนักงาน ผ่านการวางระบบเอกสารใหถูกต้อง รวมถึงจัดการให้ความรู้กับคนภายในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • จัดให้มีการวัด Day-to-day performance ในองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ หรือวาง Guide ให้กับ Line manager ผ่านการ Coaching , Counseling, Disciplinary actions
 • กำหนดแนวทางการจัดทำ KPIs ขององค์กรกับทีมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และตรวจสอบการตั้ง KPI ให้เป็นไปตามหลัก SMART แล้วดำเนินงาน ติดตามผล จนกระทั่งจัดทำรายงานสรุปผล เพื่อนำเสนอผู้บริหารสำหรับการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปี
 • วางระบบ Monitor and Evaluation ให้กับองค์กร พรอ้มปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามเป้าหมายขององค์กร
 • วางระบบ พัฒนา จัดการกระบวนการ Recruit ให้ไดพนักงานที่ตรงตาม Value ขององค์กร และตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สามารถออกแบบ JD ได้อย่างเหมาะสม
 • กำหนด จัดการ บริหารระบบ Succession Plan ให้มีพนักงานรองรับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • พัฒนาระบบ Compensation อยู่ตลอดเวลา สำหรับ New Hire ให้การจ่ายค่าตอบแทนนั้นทันสมัย เข้ากับการทำงานแบบ New Normal
 • ค้นคว้า วิเคราะห์ Training Needs ภายในองค์กร และเป็นเจ้าภาพในการวางระบบ Training เติมเต็มทักษะที่พนักงานขาดแคลน พร้อมทั้ง Follow up ผลการ Training ให้ครบถ้วนเพื่อวัดผลสำเร็จ และดูแลการเติบโตของพนักงาน
 • ดูแล บริหารทีม HR ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำแก่ลูกทีม พัฒนาลูกทีมอย่างสม่ำเสมอ
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Experience, Skills/Competencies

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี (หากมีประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง HRBP หรือ Recruiter จะ
  พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Google Drive, HRIS
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
คุณสมบัติ
ประสบการณ์: 5 ปี ขึ้นไป
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
สถานที่ทำงาน
Mooban Ruttanaanee Alley, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540