cover image
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) / HRD Supervisor
ทรัพยากรบุคคล, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์
|
งานประจำ
|
ประเทศไทย, สมุทรปราการ, อำเภอบางพลี, ตำบล บางแก้ว
งานทั้งหมด หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) / HRD Supervisor
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) / HRD Supervisor
ทรัพยากรบุคคล, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์
|
อาหารและเครื่องดื่ม
|
1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างาน
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 19 ส.ค. 2564
|
40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประเทศไทย, สมุทรปราการ, อำเภอบางพลี, ตำบล บางแก้ว
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

Major Role Responsibilities

People Development

 • ค้นหาความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน และเป้าหมายการพัฒนาของผู้บริหาร
 • จัดทำแผนฝึกอบรม (Learning Roadmap) ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร 
 • ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น
 • จัดการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน เพื่อวางแผนการพัฒนาต่อไป

Shop Development

 • ค้นหาความต้องการฝึกอบรม และวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาพนักงานหน้าร้านสาขาทุกตำแหน่ง
 • ออกแบบแผนการฝึกอบรมของพนักงานหน้าร้าน (Shop Development Plan) เพื่อพัฒนาการทำงานของพนักงานหน้าร้านสาขาทุกตำแหน่ง
 • ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาพนักงานหน้าร้าน เช่น มาตรฐานการให้บริการ การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า การชงเครื่องดื่มตามสูตรที่กำหนด เป็นต้น
 • จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 • บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน เพื่อวางแผนการพัฒนาต่อไป
 • กำหนดตัวชี้วัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และวัดผลได้จริง

Performance Management

 • ดูแลจัดการตามขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของพนักงานในองค์กร
 • จัดทำรอบการประเมิน KPIs พร้อมแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ
 • ตรวจสอบ แนะนำวิธีการจัดตั้ง KPIs ที่เหมาะสมให้กับหัวหน้างานทุกระดับชั้น พร้อมให้คำปรึกษา
 • ติดตามการประเมินผล ตามรอบการประเมินทั้งหมด 
 • รวบรวม KPIs ของทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมส่งให้ผู้จัดการฝ่ายและนำเสนอผู้บริหาร

Experience, Skills/Competencies

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานฝึกอบรม อย่างน้อย 3-5 ปี 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), Google Drive และโปรแกรม Slack

Required Certificate/License/Technical skills/Competencies

 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน และแนวนโยบายของบริษัทที่ต้องการพัฒนาบุคลากร
 • สามารถจัดทำ Learning Roadmap ให้เป็นไปตามความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
 • มีความสามารถในการพัฒนาโดยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน

Desired Behavioral Competencies

 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง 
 • รักการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองให้มี Multiskilling แบบองค์กรยุคใหม่

Achievement Indicators - AI's

เข้าใจและสามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีแบบแผน และสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์ศักยภาพพนักงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารได้

ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 40,000 - 60,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ
ประสบการณ์: 3 - 5 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
สถานที่ทำงาน
Mooban Ruttanaanee Alley, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540